Waiuku Motel
Waiuku Motel
100 Queen Street, Waiuku 2123, New Zealand
http://www.waiukumotel.co.nz
09 235 9237